[1]
تن‫ سازم., بهمنم., و نبی میبدیر., “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 45-71, نوامبر 2014.