[1]
مظفر پورس. ع., خدادوستم., شیرافکنه., یوسفیم., و میرزاپورم., “الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران”, mhj, ج 6, ش 19, صص 11-28, نوامبر 2014.