[1]
فردیارم., “مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز”, mhj, ج 13, ش 46, صص 1-19, فوریه 2022.