[1]
حق‌شناسح., فرح‌زادیع., و مومنیع., “واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف”, Med Hist J, ج 12, ش 1, صص 87-98, ژانویه 2021.