[1]
عطارزاده ع. و پورصالح امیری س., “کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران”, mhj, ج 11, ش 38, صص 59–73, دسامبر 2019.