[1]
گل باغ مهیاریف., حمزه‌نژادم., و حاتمیانم., “تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان)”, mhj, ج 11, ش 40, صص 51-68, مارس 2020.