[1]
ساکت خ., فیض‌آبادی ز., خدابخش م., و حامدی ش. س., “درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین”, mhj, ج 9, ش 30, صص 27–53, ژوئن 2017.