[1]
قربان نژادپ. و عیاریم., “معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)”, MHJ, ج 9, ش 32, صص 19-29, فوریه 2018.