[1]
گنج‌بخش زمانیم., “استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي”, MHJ, ج 2, ش 4, صص 165-192, آوریل 2016.