[1]
قاسمی مرتقیم., بهرامیم., حیدریآ., مرزبانم., و حسنید., “افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران”, mhj, ج 7, ش 23, صص 127-149, دسامبر 2015.