عباسیم. (2015) “سخن سردبیر”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 7-10. doi: 10.22037/mhj.v6i19.8122.