فیض آبادیز., جوانر., مکبری‏ نژادر. و علی‏ اصلژ. (2015) “درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 185-208. doi: 10.22037/mhj.v6i19.8120.