موید محسنیس., ناصریم. و یارقلیم. (2014) “معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 153-166. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7554.