احمدبگیس., جعفریانع., هاشم دباغیانف., علی اصلژ. و واعظیس. ا. (2014) “مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 139-152. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7552.