چنگیزی آشتیانیس., شمسیم. و فرازیع. ا. (2014) “مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 111-137. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7551.