عسکریف., سياهپوشم. و نجات‌بخشف. (2014) “رویکرد طب سنتی ایران و طب کلاسیک در تغذيه اختصاصی کبد در سلامت و بیماری”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 73-90. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7548.