تن‫ ساز م., بهمن م. و نبی میبدی ر. (2014) “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 45–71. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7547.