تن‫ سازم., بهمنم. و نبی میبدیر. (2014) “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 45-71. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7547.