نیمروزیم., بمانیم., زارعم., زازرانیس., سلطان‌آبادین., فتحیم. و فیروز پورم. (2014) “نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 29-44. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7546.