مظفر پورس. ع., خدادوستم., شیرافکنه., یوسفیم. و میرزاپورم. (2014) “الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), صص 11-28. doi: 10.22037/mhj.v6i19.7545.