جعفری دهکردیع., سهراب‏وندف., ناظما., میناییب., هاشم دباغیانف., صادقپورا., علی‏ اصلژ. و مکبّری‌نژادر. (2013) “تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی, 5(14), صص 33-48. doi: 10.22037/mhj.v5i14.4730.