سلیم پور آبکنار س. و سلیم پور آبکنار م. (2022) “تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 13(46), صص 1–24. doi: 10.22037/mhj.v13i46.34598.