قنادیع. و داودین. س. (2012) “«درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 3(9), صص 119-132. doi: 10.22037/mhj.v3i9.3429.