فردیارم. (2022) “مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 13(46), صص 1-19. doi: 10.22037/mhj.v13i46.32943.