حق‌شناسح., فرح‌زادیع. و مومنیع. (2021) “واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف”, مجله تاریخ پزشکی, 12(1), صص 87-98. doi: 10.22037/mhj.v12i00.32093.