خسروی ا., چنگیزی آشتیانی س., حق‌وردی ف. و توان ب. (2020) “نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), صص 111–120. doi: 10.22037/mhj.v11i38.30392.