عطارزاده ع. و پورصالح امیری س. (2019) “کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), صص 59–73. doi: 10.22037/mhj.v11i38.27291.