گل باغ مهیاریف., حمزه‌نژادم. و حاتمیانم. (2020) “تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان)”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(40), صص 51-68. doi: 10.22037/mhj.v11i40.22661.