توکلی کاخکی م., غفاری ف. و متوسلیان م. (2017) “واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(30), صص 115–137. doi: 10.22037/mhj.v9i30.17414.