ساکت خ., فیض‌آبادی ز., خدابخش م. و حامدی ش. س. (2017) “درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(30), صص 27–53. doi: 10.22037/mhj.v9i30.17411.