قربان نژادپ. و عیاریم. (2018) “معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), صص 19-29. doi: 10.22037/mhj.v9i32.17156.