گنج‌بخش زمانیم. (2016) “استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 165-192. doi: 10.22037/mhj.v2i4.12248.