قاسمی مرتقیم., بهرامیم., حیدریآ., مرزبانم. و حسنید. (2015) “افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 7(23), صص 127-149. doi: 10.22037/mhj.v7i23.10812.