عباسیمحمود. 2015. “سخن سردبیر”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 7-10. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.8122.