فیض آبادیزهره, جوانرقیه, مکبری‏ نژادروشنک, و علی‏ اصلژاله. 2015. “درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 185-208. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.8120.