حاجی منفرد نژادمهدیه, و حیدریمجتبی. 2014. “«مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 167-84. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7555.