موید محسنیسکینه, ناصریمحسن, و یارقلیمریم. 2014. “معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 153-66. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7554.