چنگیزی آشتیانیسعید, شمسیمحسن, و فرازیعلی اصغر. 2014. “مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 111-37. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7551.