تن‫ ساز مژگان‬‬‬‬‬‬‬‬‬, بهمن مریم, و نبی میبدی راضیه. 2014. “بررسی حقنه، تاریخچه، روش و اندیکاسیون‫های آن و مقایسه کاربردهای آن از دیدگاه طب سنّتی و طب جدید‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19):45-71. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7547.