مظفر پورسید علی, خدادوستمحمود, شیرافکنهدی, یوسفیمهدی, و میرزاپورمحدثه. 2014. “الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 11-28. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7545.