سلیم پور آبکنار سامرا, و سلیم پور آبکنار محمد. 2022. “تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 13 (46):1-24. https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.34598.