قنادیعلیرضا, و داودینعیمه سادات. 2012. “«درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 3 (9), 119-32. https://doi.org/10.22037/mhj.v3i9.3429.