فردیارمهرداد. 2022. “مجدالاطبا و انتشار روزنامه‌های «اتحاد ملی» و «اقبال» در تبریز”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 13 (46), 1-19. https://doi.org/10.22037/mhj.v13i46.32943.