حق‌شناسحامد, فرح‌زادیعلی‌اکبر, و مومنیعابدین. 2021. “واکاوی تاریخی رابطه تجاری مسلمانان با غیرمسلمانان؛ معیارها و اهداف”. مجله تاریخ پزشکی 12 (1), 87-98. https://doi.org/10.22037/mhj.v12i00.32093.