عطارزاده عبدالکریم, و پورصالح امیری سیده‌مریم. 2019. “کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11 (38):59-73. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.27291.