توکلی کاخکی ماندانا, غفاری فرزانه, و متوسلیان ملیحه. 2017. “واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 9 (30):115-37. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17414.