قربان نژادپریسا, و عیاریمهدیه. 2018. “معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 9 (32), 19-29. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i32.17156.