گنج‌بخش زمانیمحسن. 2016. “استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 165-92. https://doi.org/10.22037/mhj.v2i4.12248.