قاسمی مرتقیمعصومه, بهرامیمحسن, حیدریآناهیتا, مرزبانمارال, و حسنیداود. 2015. “افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 7 (23), 127-49. https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10812.