عباسیم. سخن سردبیر. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 7-10, 3 فوریه 2015.